Malik Mairaj Khalid - Sarwar Foundation Educational and Health Project

Malik Mairaj Khalid - Sarwar Foundation Hospital
Barki, Lahore

  • MKSF Hospital
  • MKSF Nursing College
  • Diabetes Care Centre

Malik Mairaj Khalid - Sarwar Foundation School
Barki, Lahore

  • MKSF School for Girls
  • MKSF College for Girls
  • HunarGah Centre